Handlingsplan

5. HANDLINGSPLAN
Det skal lagast ein årleg handlingsplan som viser prioriterte /satsingsområde for sesongen. Denne inngår som vedlegg 1 til klubbhandboka
Styret og sportsleg utval har ansvar for å utarbeide og godkjenne denne, og det skal skje på første styremøte etter årsmøte. Handlingsplanen skal mellom anna innehalde:
• Sportslege prioriteringar
• Kurs og utdanning av trenere og dommarar
• Møteplan med oppmenn og trenere
• Miljøtiltak