Organisasjon

I tillegg til styre har gruppa følgjande utval:

Sponsorutval.
-Alt sponsorarbeid.

Foreldreutval.
– Ansvar for kiosken
– Oppgåver som styret vedtek (eks. dugnader).
Ein frå foreldreutvalet skal være representert i Styret.

Sportsleg utval.
Sportleg utval er samansatt av trenarane i handballgruppa og eventuelt eksterne ressurspersonar, og bør ha 3-5 medlemmar kor eit medlem skal vere representert i Styret. Sportsleg utval konstituerer seg sjølv.
Sportleg utval har følgjande oppgåver:

  • Trenaropplæring og oppfølging av trenarar
  • Utarbeide framlegg til treningstider i Strandahallen og leggje dette fram for styret for vedtak
  • Evaluere sportsleg aktivitet gjennom sesongen og sende dette årleg til styret innan 1. april.
  • Evaluere og revidere sportsleg plan
  • Påmelding til ekstern cup/ turnering herunder organisering av deltakinga i samarbeid med trener/oppmann
  • SUM/ RUM kontakt i samarbeid med trener og foreldre
  • Delta på klubbmøter i region/distrikt Sunnmøre.

Arrangementsutval (Hallansvarlig)
Klargjere hall og garderober til kamp
Sekretariatansvarlig under kamper
Godkjenne dommarrekninger
Resultatregistrering
Rydding etter kamp

Valnemnd
Valnemnda består av 1 avtroppande styremedlem og 1 valt person, og fungerer i eitt år.
Oppgåve: Nominere medlemmar til styret, og meddele dette til styret innan 1. februar